Rhwydwaith Cynnwys y Gymuned

Mae 10.5 miliwn o bobl yn byw gydag arthritis, a gyda'ch help chi, gallwn gyrraedd y rhai sydd angen ein cefnogaeth. Mae ein Community Involvement Network yn rhwydwaith o sefydliadau sydd am weithio gyda ni i gyflawni ein nod - dyfodol heb arthritis.

Rydym yn croesawu ac yn annog pobl o bob cefndir gyda phrofiadau gwahanol. Mae croeso i bawb. Fel aelod gallwch ddisgwyl y canlynol:

  • Mynediad at ein gwasanaethau cymorth, fel y Llinell Gymorth, adnoddau Cymunedol Ar-lein a Gweithgaredd Corfforol.
  • Sesiynau ar-lein chwarterol sy’n agored i staff, gwirfoddolwyr a phobl sy’n defnyddio’ch sefydliad.

Yn ein sefydliad, rydym o’r farn nad yw’r bobl ganlynol yn cael eu gwasanaethu’n annigonol ac rydym yn annog y rhai sy’n gweithio gyda’r grwpiau hyn i ymuno â ni:

  • Pobl â chyflyrau iechyd hirdymor
  • Cymunedau amrywiol yn ddiwylliannol
  • Sefydliadau a arweinir gan anabledd
  • Pobl o grwpiau economaidd-gymdeithasol is.

Rydyn ni wir am ofalu am bobl ag arthritis, a nhw sydd wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud. Rydym yn gweithio’n galed i ddeall profiadau, heriau ac anghenion pawb i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth, y cyngor, y wybodaeth a’r camau gweithredu gorau i fyw’n dda ag arthritis. Byddem wrth ein bodd pe bai eich sefydliad yn ymuno â'n Community Involvement Network.

YMUNWCH Â'N RHWYDWAITH CYMUNEDOL

 

United, Compassionate, Inclusive and Brave