Helpwch i lywio ein hymchwil

Ein partneriaid ymchwil

Mae ein partneriaid ymchwil yn bobl sydd â phrofiad byw o arthritis, sy'n allweddol i ddod â safbwyntiau bywyd go iawn i lywio ein hymchwil.

Mae ein partneriaid ymchwil yn gweithio fel partneriaid cyfartal yn ein holl weithgareddau i sicrhau bod yr ymchwil rydym yn ei ariannu, a’i gefnogi, o’r ansawdd uchaf ac yn seiliedig ar anghenion pobl ag arthritis.

Ein cydamcan yw gwneud y mwyaf o welliannau i ansawdd eu bywyd trwy ymchwil, yn awr ac yn y dyfodol.

Pwy all fod yn rhan o hyn?

Rydyn ni eisiau i bobl sydd â phrofiad o fyw o arthritis, rhieni, partneriaid neu ofalwyr pobl ag arthritis, i ddweud eu dweud ar yr ymchwil rydyn ni'n ei ariannu.

Er mwyn gwneud newidiadau i les a thriniaeth pobl sy'n byw gydag arthritis mae angen i ni gynnal ymchwil. Rydym yn ariannu ymchwilwyr i edrych ar driniaethau a gwasanaethau newydd.


Mae eich meddyliau a'ch barn yn helpu i arwain ein hymchwilwyr gyda'r hyn sy'n bwysig i bobl sy'n byw gydag arthritis. Gweithio mewn partneriaeth yw’r ffordd ymlaen.

Mae rôl partner ymchwil yn amrywiol, a gall unigolion ddewis lefel y gwaith a'r ymrwymiad amser sy'n addas iddyn nhw.

  • Nid oes angen unrhyw brofiad o gyfrannu at ymchwil neu weithio ynddo.
  • Byddwn yn rhoi'r holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch.
  • Gall unrhyw un sydd â phrofiad byw o arthritis, neu sy'n byw gyda pherson ag arthritis, neu bartner neu aelod o'r teulu fod yn partner ymchwil.
  • Ni fydd cymryd rhan yn costio dim ond amser i chi, a bydd yr holl dreuliau rhesymol yn cael eu talu yn unol â’n polisi.
  • Rydym yn deall efallai na fyddwch bob amser yn gallu cymryd rhan, a gallai newidiadau fod yn funud olaf. Rydym yn hapus i archwilio dulliau gweithredu a chymorth newydd i wneud yn siŵr bod eich barn yn cael ei chlywed a’i gweithredu.

Dysgwch fwy am waith tuag at ein gweledigaeth derfynol – dyfodol heb arthritis – bydd ein gwerthoedd yn ein helpu i gyflawni llwyddiant ym mhopeth a wnawn.

Cyfnodau'r cylch ymchwil

Gosod blaenoriaethau ymchwil

Hyfforddi ymchwilwyr

Adolygu ceisiadau ariannu

Hwyluso cyfranogiad

Monitro a goruchwylio

Gwerthuso a dosbarthu canlyniadau

Beth fydda i’n ei wneud?

  • Mae rhai pobl yn ymuno â phaneli ariannu i asesu a ydynt yn teimlo fel ymchwilydd, neu y dylai eu prosiect dderbyn ein cyllid.
  • Mae eraill yn ein helpu i gytuno ar y meysydd pwysig i ariannu ymchwil.
  • Gallwch gyfrannu cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch yn dibynnu ar eich argaeledd.
  • Mae yna hefyd gyfleoedd i weithio'n uniongyrchol ag ymchwilwyr; siapio eu prosiectau, eu hymchwil, gan sicrhau ei fod yn ystyriol o arthritis ac yn gyson â blaenoriaethau arthritis.
  • Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o’n cydweithio’n cael ei wneud ar-lein, a byddwch yn cael eich cefnogi i gael mynediad i unrhyw dechnoleg a bod yn gyfforddus yn ei defnyddio.

Mae eich llais a’ch barn yn bwysig

 

Rydym yn weithgar wrth chwilio am aelodau sy'n amrywiol yn ethnig ac yn ddiwylliannol a'r rhai sy'n byw gydag anableddau.

Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi. Dweud eich dweud ac ymunwch â ni fel partner ymchwil.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am fod yn bartner ymchwil, neu os hoffech ymuno â ni ond byddai'n well gennych beidio â chwblhau'r ffurflen, anfonwch e-bost atom ar researchinvolvement@versusarthritis.org. Byddem yn hapus i ateb eich e-bost ac os yw o gymorth, i drefnu amser i siarad â chi.